دریچه بازدید آلومینیومی

دریچه بازدید آلومینیومی

دریچه بازدید آلومینیومی
دریچه بازدید آلومینیومی لولادار
دریچه بازدید آلومینیومی لولادار عمدتاً برای بازدیدِ تاسیسات از قبیل فنکویلِ سقفی، دریچه بازدید آلومینیومیشیرآلات و فیوزهای برق استعمال دارد.

۱-دریچه بازدید آلومینیومی لولادار جهت فنکویل
دریچه بازدید آلومینیومی لولادار جهت فنکویل عموماً برای بازدید وتعمیر فنکویل های سقفی طراحی و ساخته می شود و به اپراتور این امکان را می دهد که بصورت دوره ای بتواند دستگاه فن کویل را بصورت سهل الوصول چکاپ و تعمیر نماید.

سیستم دستگاه فنکویل بعنوانِ سیرکولاتورِهوا در پیرامون عمل می کند، لذا دارای یک فنِ دمنده و همچنین یک بخشِ پمپ می باشد که جهتِ کاراییِ سیستم مکنده باید بر روی دربِ دریچه بازدید آلومینیومی لولادار جهت فنکویل امکانِ مکشِ هوا را ایجادنمود،به همین خاطر دریچه بازدید آلومینیومی لولادار جهت فنکویل در انواع مختلف طراحی و تولید می شود:

الف- دریچه بازدید آلومینیومی لولادار (دریچه بازدید فنکویل ساده):
در فنکویل هایی که سیستمِ برگشتِ هوای آنها بوسیله کانالِ رابط از محیط تغذیه می شود نیازی به ایجادِ منفذِ عبور هوا بر روی بدنه ی درب دریچه بازدید آلومینیومی لولادار جهت فنکویل نیست و در این نوع دستگاهها وماً باید درب دریچه بازدید آلومینیومی لولادار جهت فنکویل کاملاً مسدود باشد. دریچه بازدید آلومینیومی لولادار جهت فنکویل حائز دو گونه فریمِ ۳ و ۵ سانتی میباشد و در دومدلِ لولایی و وزنه ای فرآوری می گردد.دربِ دریچه بازدید آلومینیومی لولادار ( دریچه بازدید فن کویل )بصورت یک ورقِ صاف و بدون هرگونه سوراخ و شیار می باشد و در این دریچه امکانِ ترددِ هوا از بیرون به سمتِ داخلِ محفظه ی فنکویل هستی ندارد. دربِ دریچه بازدید آلومینیومی لولادار بوسیله لولا به قسمتِ فریم متصل می گردد وبه وسیله قفل زیمنسی، درب ، مفتوح و بسته می شود، ولی در مدلِ وزنه ای درب بصورت کامل از فریم جدا شده و بعداز مراحلِ بازدید و تعمیرِ فنکویل در محلِ نشیمنِ خویش جانمایی می گردد.سطحِ بدنه ی دریچه بازدید آلومینیومی لولادار فنکویل ساده نیز بوسیله رنگ کوره ای در رنگهای گوناگون قابل پوشش می باشد.دریچه بازدید آلومینیومی لولا دار فنکویل را می طاقت هم بصورت پیچ از رو، و هم بصورتِ پیچ از داخل(بصورت مخفی) در محل موردنظر نصب نمود.

ب- دریچه بازدید آلومینیومی لولادار( دریچه بازدید فنکویل شیاردار):
بر روی دربِ فنکویل هایی که هوای سیستمِ برگشتِ آنها باید مستقیماً از زیرِ دستگاه تامین گردد باید منفذی روی درب دریچه بازدید آلومینیومی لولادار فنکویل برپایی نمایش داد که هوای فضای محیط بوسیله دستگاه فنکویل مکش شود و به این هدف روی درب دریچه بازدید آلومینیومی لولادار فن کویل شیارهای موازی در طولهای 9 و 18 سانتی بصورتِ پرسی و فابریک برپایی می شود و به این علت به این گونه دریچه بازدید آلومینیومی لولادار فنکویل ، دریچه بازدید آلومینیومی لولادار فن کویل شیاردار گفته می شود. دریچه بازدید آلومینیومی فنکویل شیاردار( دریچه دسترسی فن کویل ) نیز به دوصورتِ لولایی و وزنه ای قابل تولید و عرضه می باشد.سطحِ بدنه ی دریچه بازدید آلومینیومی فنکویل شیاردار نیز بوسیله رنگ کوره ای در رنگهای متنوع قابل پوشش می باشد.دریچه بازدید آلومینیومی لولادار فنکویل شیاردار را هم می توان بصورتِ پیچ از رو، و هم بصورت پیچ از داخل(بصورت مخفی) در محل باره عقیده نصب نمود.

پ- دریچه بازدید آلومینیومی لولادار (دریچه بازدید فنکویل خطی ۳۰درجه):
دریچه بازدید آلومینیومی لولادار فنکویل خطی ۳۰درجه هم برای دستگاههایی که احتیاج به مکشِ مستقیمِ هوا از زیرِ فنکویل را دارند موردِ استفاده قرار می گیرد و مکانیسمِ این دریچه نیز به این ترتیب است که بر روی دربِ اصلیِ دریچه بازدید آلومینیومی لولادار فنکویل، یک دریچه دست نویس ۳۰ درجه نیز تعبیه می شود و این دریچه خطی۳۰ درجه وظیفه ی انتقال و مکشِ هوا را از پیرامون به داخلِ محفظه ی دستگاه فنکویل به عهده می گیرد. دریچه بازدید آلومینیومی فنکویل خطی ۳۰درجه ( دریچه ذیل فن کویل ) نیز در دومدلِ وزنه ای و لولایی فرآوری و عرضه می گردد.برای تناسبِ بینِ دریچه بازدید آلومینیومی لولا دار فنکویل خطی ۳۰درجه و دریچه دمشِ هوای دهانه فنکویل بهتر است برای دریچه ی دمش نیز، از دریچه خطی ۳۰درجه استفاده نمود.سطح بدنه دریچه بازدید آلومینیومی لولادار فنکویل دست نویس ۳۰ درجه نیز بوسیله رنگ کوره ای در رنگهای گوناگون قابل پوشش می باشد. دریچه بازدید الومینیومی لولا دار فنکویل خطی ۳۰ درجه را نیز می طاقت هم بصورتِ پیچ از رو، و هم بصورتِ پیچ از داخل(بصورت مخفی) در محل مورد عقیده نصب نمود.

پ- دریچه بازدید آلومینیومی لولادار (دریچه بازدید فنکویل دست نویس کله قندی):
دریچه بازدید آلومینیومی لولادار فنکویل خطی کله قندی نیز برای دستگاههایی که دربایستن به مکشِ سر راست از زیرِ فنکویل را دارند مورد کاربرد قرار می گیرد و مکانیسمِ این دریچه نیز به این ترتیب است که بر روی دربِ اصلیِ دریچه بازدید آلومینیومی لولادار فنکویل، یک دریچه خطی کله قندی تعبیه می شود و این دریچه خطی کله قندی وظیفه ی انتقال و مکشِ هوا را از پیرامون به داخلِ محفظه ی دستگاه فنکویل به عهده می گیرد.دریچه بازدید آلومینیومی فنکویل دست نویس کله قندی در دومدلِ وزنه ای و لولایی تولید و عرضه می گردد.سطحِ بدنه دریچه بازدید آلومینیومی لولادار فنکویل دست نویس کله قندی نیز به وسیله رنگ کوره ای در رنگ های گوناگون قابل پوشش می باشد.دریچه بازدید آلومینیومی لولادار فنکویل خطی کله قندی را هم می توان بصورت پیچ از رو و هم بصورت پیچ از داخل(بصورتِ مخفی) در محل مورد نظر نصب نمود.

ت- دریچه بازدید آلومینیومی لولادار (دریچه بازدید فنکویل گل سقفی(پلّه ای):
دریچه بازدید آلومینیومی لولادار فنکویل گل سقفی جزوِ شکیل ترین دریچه های بازدید آلومینیومی لولادار فنکویل می باشد و با دو طرحِ تک گل و دوگل، فرآوری و عرضه می گردد و درواقع این شیارهای پلّه ای، وظیفه ی مکشِ هوا به داخلِ محفظه ی فنکویل را به عهده داشته و در فنکویل هایی که دربایستن به مکشِ اغلب هستی دارد این شیارهای پله ای شکل بصورتِ دوقلو یا دوپلّه در حاشیه یا در قسمتِ داخلیِ دربِ دریچه بازدید فنکویل تعبیه می گردد. همانطور که گفته شد گل یا پلّه ی این دریچه ها هم میتواند در حاشیه ی دربِ دریچه تعبیه گردد و هم در سرنوشت های داخلیِ دربِ دریچه، که بنا به طراحیِ داخلی و به تناسبِ محلِ نصب و همچنین بنا به سلیقه ی طراح یا کارفرما این شیارها بر روی بدنه ی دریچه بازدید آلومینیومی لولادار فنکویل طراحی و اجرا می گردد. دربِ دریچه بازدید آلومینیومی فنکویل گل سقفی نیز به دوصورتِ وزنه ای و لولایی تولید و عرضه می گردد.سطحِ بدنه ی دریچه بازدید الومینیومی لولادار فنکویل بوسیله رنگ کوره ای در رنگهای متنوع قابلِ پوشش می باشد. دریچه بازدید آلومینیومی لولادار گل سقفی فنکویل را می نا هم بصورت پیچ از رو و هم بصورت پیچ از داخل(بصورتِ مخفی) در محل باره نظر نصب نمود.

ث- دریچه بازدید آلومینیومی لولادار فنکویل خطی با طرح اسلوت:
در فضاهایی که دریچه های دمشِ هوا بصورت اسلوت طراحی و اجرا شده، برای انسجام بیشتر جهتِ تناسبِ نمایِ دریچه بازدید آلومینیومی لولادار فنکویل و نمای دریچه های دمشِ هوا، از دریچه بازدید آلومینیومی لولادار فنکویل دست نویس با طرح اسلوت بهره‌گیری میشود، که این دریچه بازدید آلومینیومی لولادار فنکویل ،بوسیله ی ورودیهای دریچه اسلوت که بر روی ان نصب شده وظیفه ی مکشِ هوا را به درونِ محفظه ی فنکویل به عهده می گیرد. دریچه بازدید آلومینیومی فنکویل دست نویس با طرح اسلوت را می نا به دوصورتِ وزنه ای و لولایی طراحی و تولید نمود. سطحِ بدنه دریچه بازدید آلومینیومی لولادار فنکویل خطی با طرح اسلوت بوسیله رنگ کوره ای در رنگهای گوناگون پوشش دیتا میشود. دریچه بازدید آلومینیومی لولادار فنکویل خطی با طرح اسلوت را می طاقت هم بصورت پیچ از رو و هم پیچ از داخل(پیچ مخفی) در محل مورد نظر نصب نمود.

ج- دریچه بازدید آلومینیومی لولادار(دریچه بازدید فنکویل مشبک):

دریچه بازدید آلومینیومی لولادار فنکویل مشبک نیز جهت دستگاههایی کاربرد دارد که مکشِ آنها از زیرِ فنکویل تامین می شود و مکانیسم آن نیز منافذ مشبکِ دریچه مشبکی ست که در بدنه درب دریچه بازدید آلومینیومی لولادار فنکویل نصب می شود قابلِ توجیه می باشد. درواقع دریچه مشبک با سوراخهای لانه زنبوری، بهترین امکان را برای مکشِ هوای محیط به داخلِ محفظه دستگاه فنکویل ایجاد میکند و بهترین بهره وری را برای کارکردِ دستگاهِ فنکویل ایجاد می کند.ضمنِ اینکه برای تطابق و تناسب با این نوع دریچه بازدید آلومینیومی لولادار فنکویل ،بهتر است دریچه های دمشِ هوای فنکویل نیز از نوعِ مشبک یا لانه زنبوری باشد. دربِ دریچه بازدید آلومینیومی فنکویل مشبک را می نا هم به صورت وزنه ای و هم بصورت لولایی فرآوری و عرضه نمود.سطحِ بدنه دریچه بازدید آلومینیومی لولادار فنکویل مشبک با رنگ کوره ای و در رنگهای متنوع پوشش دیتا می شود.دریچه بازدید آلومینیومی لولادار فنکویل مشبک را هم می طاقت بصورتِ پیچ از رو و هم پیچ از داخل(بصورت مخفی) در محل مورد عقیده تعبیه و نصب نمود.

چ-دریچه بازدید فنکویل چوبی ( ام دی اف):
دریچه بازدید فنکویل چوبی ، از نظر ماهیت از جنسِ ام دی اف ساخته می شود، بنابراین، هم به لحاظ رنگ و هم به لحاظ مدل، حائز تنوعِ چشمگیری است. روندِ فرآوری دریچه بازدید فنکویل چوبی ام دی اف به این ترتیب است که ابتدا طرح و مدلِ دریچه بازدید فنکویل چوبی (ام دی اف) بوسیله نرم افزارهای دیجیتالی طراحی و سپس قطعاتِ ام دی اف بوسیله دستگاه سی ان سی” بر اساسِ طرحِ اولیه شکل دیتا می شود و بعد از مونتاژ، دریچه ،بوسیله رنگِ پی وی سیِ ضدآب پوشش دیتا می شود. تنوعِ رنگ و مدل و ماهیتِ چوبیِ این نوع دریچه، باعث شده کارفرمایان و مهندسین ناظر اقبالِ ویژه ای نسبت به استعمال این نوع دریچه نشان دیتا اند.

۲- دریچه بازدید آلومینیومی لولادار جهت تاسیسات آب و فاضلاب
دریچه بازدید آلومینیومی لولادار تاسیسات آب و فاضلاب برای دسترسی و امکانِ رفعِ انسدادِ لوله ها، زانو ها ،سیفون ها و اتصالاتِ آب و فاضلاب به شغل می رود.، لازم به بیان است با بهره‌گیری ارز دریچه بازدید الومینیومی لولادار تاسیسات دیگر نیازی به شکاف یا تخریب مسیرِ لوله ها و دیگر تاسیسات نیست.درواقع دریچه بازدید آلومینیومی لولادار تاسیساتِ ساختمان در محل های مربوطه باعث می شود هم بر روی آلات و سیستم های تاسیساتی ،پوششی پسندیده نصب گردد و همچنین دسترسی به این تاسیسات تسهیل گردد. در هر سیستم آب و فاضلاب باید به تعداد کافی دریچه بازدید در محلِ نصبِ شیرآلات و وانگهی سه رهسپار ها یا زانوها و یا سیفونهای فاضلاب که در مسیردیوارها عبور کرده، نصب گردد.

دریچه بازدید آلومینیومی لولادار تاسیساتِ آب و فاضلاب هم برای دسترسی به لوله های آب و شیرآلاتِ مربوطه و همچنین برای دسترسی به گلوگاههای سیستمِ فاضلاب و هم برای پوششِ نمای این تاسیسات بکار می رود.

دریچه بازدید آلومینیومی لولادار تاسیساتِ آب و فاضلاب باید به نوع ای نصب گردد که به لحاظِ ابعاد، قابلیتِ دسترسیِ آسان و هنچنین تعمیرِ تاسیسات را به راحتی امکانپذیر نماید.درصورتِ امکان بهتراست برای نصبِ مستحکمِ دریچه بازدید آلومینیومی لولادار تاسیسات باید دورِ شکافِ مربوطه یک قاب چهارگوش از جنس ف یا قاب چوبی نصب گردد لغایت فریمِ دریچه بازدید آلومینیومی با پیچ به آن متصل گردد.

دریچه بازدید تاسیسات هم می تواند از جنس آلومینیوم با رنگ کوره ای و قفل زیمنسی ساخته شود و هم می تواند بصورت پلاستیکی تولید و عرضه گردد. از جمله مزایای دریچه بازدید پلاستیکی سبُکی، بها مناسب و ثابت بودنِ آنها در برابرِ رطوبت و نمناکی محیط می باشد.

دریچه بازدید آلومینیومی لولادار با پوشش رنگ کوره ای به هر ابعاد بصورت سفارشی قابل ساخت و تولید می باشد.

دریچه بازدید پلاستیکی در ابعاد استاندارد به ابعادِ 15×15 , 20×20 ,25×25 ,30×20 و 30×30 فرآوری و عرضه میگردد.

دریچه بازدید الومینیومی لولادار تاسیسات وانگهی برای پوشش تاسیساتِ الکتریکیِ ساختمان از قبیل کلید و فیوزها و یا همچنین سیم های اصلیِ عبوری از داخلِ سقفهای دروغین و یا محل های دیگر باره بهره‌گیری قرار می گیرد.بنا به تناسبِ طراحیِ پیرامون در صورتِ تمایلِ کارفرمایان برای به کارگیری مّتریالِ چوب برای دریچه بازدید می تاب دریچه بازدید را از جنسِ ام دی اف طراحی و تولید نمود.دریچه بازدید چوبی بنا به سفارش کارفرما در ابعاد مختلف و طرح ها و رنگ های متنوع عرضه گردد، دریچه بازدید چوبی ام دی اف دارای دستگیره های شیک و دکوراتیو می باشد.

درب دریچه بازدید الومینیومی لولادار تاسیسات را می تاب بصورت چِفتی و قفلی( قفل زیمنسی ، مگنتی و قفلِ توکار) طراحی و فرآوری نمود.

دریچه بازدید الومینیومی لولادار تاسیسات را می طاقت بصورتِ شیاردار فرآوری ارائه کرد تا هم امکانِ ترددِ هوا از بیرون به تو و وارون امکانپذیر نماید.

دریچه بازدید آلومینیومی لولادار را می نا روی دیوار و در ضمن سطحِ سقف کاذب بصورتِ آسان نصب نمود.

مزایای دریچه بازدید :
۱-نصب تند و آسانِِِ دریچه بازدید آلومینیومی لولادار

۲-پوششِ حفره های تاسیسات بدست دریچه بازدید آلومینیومی لولادار

۳-پوششِ محفظه ی دستگاه فنکویل در سقف بدست دریچه بازدید آلومینیومی لولادار

۴-امکانِ ساختِ دریچه بازدید با سه گونه متریال از قبیل آلومینیوم،ام دی اف و پلاستیک

۵-امکانِ تولیدِ دریچه بازدید الومینیومی وچوبی در مدل و رنگ و ابعادِ متنوع

۶-تنوعِ شکل و نوعِ درب دریچه بازدید آلومینیومی و چوبی: وزنه ای، لولایی، ساده، شیاردار

دریچه آلومینیومی هوا
دریچه آلومینیومی هوا جهت تنظیم خفگی یا انسدادِ هوای خروجی یا ورودیِ دهانه انشعاب هوا در انواعِ کانالهای هوا به شغل می رود.

دریچه هوا بطور کلی با چند نوع مَتریال ساخته می شود:

الف- دریچه هوا فی( دریچه هوا ی آلومینیومی ، دریچه هوا ی آهنی).

ب- دریچه هوا پلاستیکی.

ج- دریچه هوا چوبی( ام دی اف)

دریچه هوا فی:
۱-دریچه آلومینیومی هوا :

از جمله انواعِ مختلف دریچه هوا که در صنعت تهویه دلنشین-دلپذیر استعمال وسیعی دارد دریچه آلومینیومی می باشد، که البته خودِ این نوع دریچه آلومینیومی نیز حائز کاربریهای متنوعی می باشد.

دریچه آلومینیومی حائز فریم و پرّه های عبور هوا و دمپر از جنس آلومینیوم می باشد.

از جمله گونه ها دریچه آلومینیومی می تاب به موارد ذیل اشاره نمود:

1- دریچه آلومینومی دیواری طرح جدید
دریچه آلومینیومی دیواری طرح جدید حائز فریم سه سانتی در حاشیه دریچه و تیغه های عمودیدر لایه جلویی و تیغه های ستانی در لایه میان و یک شبکه دمپر در لایه ی پشتی می باشد.
هوای عبوری از دریچه آلومینیومی دیواری طرح جدید بوسیله تیغه های دمپر که در پشت آن تعبیه شده، تنظیم و یا مسدود می گردد.

این تیغه های دمپر بوسیله اهرمی که بر روی فریم دریچه هوا نصب شده مفتوح یا مسدود می شود.

تیغه های عمودی و ستانی دریچه آلومینیومی طرح جدید باعث می شود هوای خروجی از دریچه هوا در مسیرهای افقی(راست و چپ) و مسیرهای عمودی( بالا و پایین) قابل برونرفت می باشد.

سطح دریچه آلومینیومی طرح جدید بصورت پشت و رو با رنگ کوره ای در رنگ های متنوع متناسب با رنگ محیط از آنگونه سفید، کرم و … قابل پوشش و ارایه می باشد.

2-دریچه آلومینیومی خطی
دریچه آلومینیومی دست نویس به سه صورت دریچه هوا ی خطیِ گوشه دار ، دریچه هوا ی خطی کله قندیو دریچه آلومینیومی خطی طرح اسلوت دسته می شود.

دریچه آلومینیومی دست نویس گوشه دار از تیغه های موازیِ گوشه دار با زاویهِ ۳۰ درجه از یک الی چهار گذرگاه را می تواند از هوای عبوری تغذیه کند.

دریچه آلومینیومی خطی ۳۰ درجه (یک یا چندطرفه) هوای کانال را در چند گذرگاه چپ یا راست، بالا یا پایین بطور مجزا یا همزمان، به سمت بیرون هدایت میکند.

دریچه آلومینیومی خطی کله قندی از یک سری تیغه های T شکل تشکیل شده که این تیغه های موازی هوای داخل کانال را با گوشه صفردرجه و بدونِ گوشه به محیط وارد میکند.

دریچه آلومینیومی خطی طرح اسلوت نیز از تیغه های ضخیمِ Tشکل که از نطر مقیاس از تیغه های دست نویس کله قندی ارشد هستند برپایی شده و با توجه به بزرگیِ تیغه های دریچه خطی طرح اسلوت نسبت به دریچه دست نویس کله قندی، لذا فاصله ی بین تیغه ها اغلب و امکانِ خروج هوا از هر لایه هوایی بیشتر می شود.

دریچه آلومینیومی دست نویس در انواعِ مختلفِ خویش می تواند بصورت با دمپر یا بدونِ دمپر ساخته شود.

سطح بیرونی و داخلیِ دریچه آلومینیومی دست نویس با رنگ کوره ای در رنگ های گوناگون پوشش دیتا می شود.

3- دریچه آلومینیومی سقفی(یک،دو،سه و چهارطرفه)
دریچه آلومینیومی سقفی، هوای انشعاب کانال را با چهار مدل از سقفِ پیرامون به محیط‌ منتشر می کند.این مسیرهای چهارگانه بنا به تناسب و نیازِ محل های مورد عقیده در هر محیط قابلِ تعیین می باشند، مثلا اگر دریچه آلومینیومی سقفی در آکسِ طول و عرضِ فضای پیرامون قرارباشد نصب گردد ااما احتیاج به دریچه آلومینیومی سقفی چهارطرفه می باشد و درصورتیکه بطور مثال دهانه انشعاب هوا در یک گوشه از فضای محیط باشد که یک طول و یک پهنا خودبخود از بیچارگی به هوا بی نیاز باشند در این وضعیت به دریچه آلومینیومی سقفی دوطرفه احتیاج می باشد و اگر یک بُعد از دهانه انشعاب به یک مقطع از طول یا عرضِ مکان تقریبا باشد آن یک بُعد، از دربایستن به هوارسانی مبرا می باشد و در این وضع دریچه آلومینیومی سقفی را از نوعِ سه طرفه سفارش می دهند.

دریچه آلومینیومی سقفی هم برای سیستمِ دمنده(هوای رفت) و هم برای سیستم مکش(برگشت هوا) کاربرد دارد.

دریچه آلومینیومی سقفی هم بصورت با دمپر” و هم بصورت بی دمپر” تولید و عرضه می گردد.

برای پوشش دریچه آلومینیومی سقفی از رنگ کوره ای استاتیک کاربرد می گردد.

دریچه آلومینیومی سقفی هم بصورتِ سر راست به سقفِ اصلی نصب می شود و هم بصورت تایلی در سوراخ ی سه پری های سقف دروغین تعبیه می گردد.

از مهمترین مزایای دریچه آلومینیومی سقفیِ یک یا چندطرفه ، ریزشِ هوا بصورت غیرِعمود به پیرامون می باشد که این موضوع به خودیِ خود مایه می شود در محیط هایی که ارتفاعِ زیادی ندارند از پاششِ هوای عمود به یک نقطه بازداری و هوای باره نیاز بصورتِ تعدیل شده در پیرامون منتشر گردد.

4- دریچه آلومینیومی مشبک
دریچه آلومینیومی مشبک حائز ساختاری شبکه ای و در اصطلاح لانه زنبوری دارد و به همین علت نام این نوع دریچه هوارا برخی مواقع دریچه هوا ی مشبک نیز می نامند.زاویه ی شبکه های دریچه آلومینیومی مشبک عموماً بصورت صفردرجه و بصورت روبروزن” مورد مصرف پیمان می گیرد، ولی گفتنی است در صورت احتیاج به دسته و تعدیلِ هوا در دو ،سه یا چهار راه باشد، می تاب شبکه های این نوع دریچه آلومینیومی هوا را بر پای بست، احتیاج به همان صورت که بیچارگی باشد تعبیه نمود.

دریچه الومینیومی مشبک را می شود هم بر روی بارو و هم روی سقف و حتی بصورت تایلی در سقف دروغین تعبیه نمود.

دریچه آلومینیومی مشبک برای مواردی همانند سیستم رفتِ هوا(دمندگی) یا سیستمِ برگشتِ هوا(مکندگی) موردِ مصرف دارد.

درصورتیکه دریچه آلومینیومی مشبک برای سیستمِ رفتِ هوا(دمش) بکار رود می تاب از دمپر برای کنترل یا انسدادِ راه هوا از دمپر استفاده رو کرد و در صورتیکه این دریچه آلومینیومی برای سیستم برگشتِ هوا مورد مصرف قرار گیرد، عموماً نیازی به تعبیه ی دمپر بر روی دریچه آلومینیومی نمی باشد.

برای پوشش سطح دریچه آلومینیومی مشبک از رنگ کوره ای کاربرد می گردد.فریم دریچه آلومینیومی مشبک بطورِ عرفی بصورت سه سانتی می باشد ولی درصورت وم و دربایستن می نا از فریمِ پنج سانتی(فریمِ پهن) نیز کاربرد نمود.

5- دریچه آلومینیومی قوس دار
با توجه به گونه معماری و طراحیِ داخلیِ پیرامون ، برخی مواقع اوقات دربایستن به انواعِ دریچه های کمان دارو دکوراتیو امری ضروری می نماید. دریچه آلومینیومی کمان دار عموماً در طولِ خود بصورت قوسی طراحی می شوند ،اما درصورت دربایستن دریچه آلومینیومی را بصورت عرضی نیز بصورت قوس دار می طاقت فرآوری نمود.همانطور که گفته شد بیشترین کاربردِ این نوع دریچه آلومینیومی برای برپایی تناسب در نمایِ درونی و زیباییِ مضاعف می باشد.

در صورتیکه میزانِ اِیر یا قوسِ دریچه آلومینیومی در درازا یا عرضِ دریچه، بیش از حدِ متعارق نباشد می توان آنرا بصورتِ بادمپر نیز فرآوری ارائه کرد ولی اگر کمانِ کمان بیش از حد باشد امکانِ ایجادِ شبکه های دمپر در پشتِ دریچه آلومینیومی کمان دار به حداقل می رسد.

6- دریچه آلومینیومی گرد
یکی سایر از موارد و گونه ها دریچه آلومینیومی، دریچه هوا ی احد می باشد. دریچه هوا ی گردنیز به خودیِ خود دارای زیرشاخه های متعدد و متنوع می باشد.

دریچه آلومینیومی گردِ بلندگویی یا دریچه آلومینیومی گردِ تخت از کهنه ترین و متعارف ترین انواع دریچه آلومینیومی هوا ی احد باشد. ساختار لایه ای و موازیِ گردِ این گونه دریچه علتِ نامگذاریِ این دریچه بعنوانِ دریچه آلومینیومی هوا ی گردِ بلندگویی” شده است.بیشترین کاربردِ این دریچه آلومینیومی ، در فضاهایی با ارتفاعِ اندک و یا محل هایی که بیچارگی به نزولِ هوا بصورت سر راست نمی باشد هست. دریچه آلومینیومی گردِ بلندگویی در قطرهای استاندارد ( ۷.۵-۱۰-۱۵-۲۰-۲۵-۳۰- ۳۵- ۴۰- ۴۵- ۵۰- ۵۵ و ۶۰ سانتیمتر) از جانب این کمپانی فرآوری و به بازار عرضه می گردد.از دریچه آلومینیومی احد بلندگویی هم برای سیستم های رفتِ هوا و هم برای سیستم های برگشتِ هوا می طاقت کاربرد نمود. دریچه آلومینیومی گردِ بلندگویی را هم بصورتِ با دمپر” و هم بصورتِ ” بی دمپر” کاربرد کرد.

سطحِ رویی و داخلیِ دریچه آلومینیومی گردِ بلندگویی با رنگ کوره ای پوشش دیتا می شود.

7- دریچه آلومینیومی گردِ مشبک
از جمله انواعِ دیگرِ دریچه هوای فی دریچه آلومینیومی احد مشبک می باشد که برای ورودو خروجِ هوا از مقاطعِ گردِ انشعاب هوا بکار می رود. دریچه آلومینیومی یکتا مشبک بیشتتر برای مواردی که ارتفاعِ محلِ دمشِ هوا از سطح زمین بالا می باشد استعمال دارد، وانگهی از دریچه آلومینیومی گردِ مشبک برای مکشِ هوای محیط بدون هیچ سایش در معبرِ خروجی از دهانه کانال بکار می رود. پس می تاب ونتیجه گرفت از دریچه آلومینیومی گردِ مشبک هم برای سیستمِ رفتِ هوا(دمش) و هم برای سیستمِ برگشت هوا(مکش) بهره‌گیری نمود.در صورتیکه دریچه آلومینیومی یکی مشبک به منظورِ دمش بکار رود می تاب برای تنظیمِ فشار هوای خروجی از این دریچه آلومینیومی و در ضمن انسدادِ جریان هوا،در پشت آن از دمپر گردِ فرمان ای کاربرد نمود، ولی در سیستم های برگشت هوا به جز در مواردِ ویژه نیازی به نصبِ دمپر در پشتِ دریچه آلومینیومی گردِ مشبک دریافتن نمی شود.سطحِ روی دریچه آلومینیومی گردِ مشبک با رنگ کوره ایِ استاتیک در رنگ های گوناگون پوشانده می شود. دریچه آلومینیومی احد مشبک در قطرهای ۷.۵- ۱۰-۱۵-۲۰-۲۵-۳۰-۳۵-۴۰-۴۵-۵۰-۵۵ و ۶۰ سانت بدست تهویه نظری فرآوری و به بازار عرضه می گردد. دریچه آلومینیومی یکی مشبک را می طاقت یکراست در دهانه انشعاباتِ هوا و همچنین داخلِ کادرهای آلومینیومیِ مربع بصورت مرکب تعبیه و در درون سقف های کاذب(بصورت تایلی) نصب نمود.

8- دریچه آلومینیومی گردِ جت نازل
برای انتقالِ مستقیمِ جریان هوا از داخلِ کانال هوا به محیط یا بالعکسبه شغل می رود. باتوجه به طراحیِ قشنگ و دکوراتیوِ این دریچه و در ضمن امکانِ تغییرِ راه عبورِ جریان هوا در مدارِ ۳۰ درجه ای از دهانه ی این دریچه آلومینیومی،استفاده متعلق به را برای کارفرمایان خوش سلیقه توجیه پذیر کرده است. دریچه آلومینیومی جت نازل بدونِ هیچ اصطکاک یا مزاحمتی جریان هوا را از خویش عبور می دهد.بنا به ساختارِ فیزیکیِ دریچه آلومینیومی جت نازل، می طاقت به راحتی متعلق به در سیستم های رفت و برگشتِ هوا استفاده نمود. در صورت بیچارگی به تنظیمِ هوای خروجی از معبرِ دریچه آلومینیومی جت نازل می طاقت به راحتی با به کارگیری دمپر اجازه ای که در پشت دریچه آلومینیومی نصب می شود میزانِ هوای عبوری از دریچه آلومینیومی جت نازل را مهار یا مسدود نمود. دریچه آلومینیومی جت نازل در قطرهای ۱۵-۲۰-۲۵-۳۰-۳۵-۴۰-۴۵-۵۰-۵۵ و ۶۰ سانتیمتر فرآوری و به بازار عرضه می گردد.

دریچه آلومینیومی جت نازل را هم می تاب بصورت مستقل در دهانه انشعاب کانال هوا و هم بصورت ترکیبی در کادرهای چهارگوش بصورت تایلی در محل های مورد عقیده نصب نمود.سطحِ دریچه آلومینیومی جت نازل با رنگ کوره ای مرغوب در رنگ های گوناگون پوشش دیتا می شود.

9-

دریچه آلومینیومی گردِ کُروی
با ساختارِ کُروی و گردشِ ۳۶۰ درجه ای این امکان را به کاربر می دهدکه هوای داخلِ انشعابِ کانال احد را با خفگی و زاویه ی دلخواه به محیط هدایت کند. نِمود و ظاهرِ شیک و دکوراتیوِ این دریچه آلومینیومی و همچنین روشِ خاصِ پرتابِ هوای این دریچه مایه شده استفاده از آن در محیط های نمایشگاهی، تجاری، فروشگاهی و مکانهای عمومی با کاربردِ ویژه رواج یابد. دریچه آلومینیومی کروی به دو صورتِ پشت کوتاهی یا بی دنباله” و پشت بلند یا دنباله دار” فرآوری و عرضه می گردد. دریچه آلومینیومی کروی را هم می نا بصورت سقفی و هم بصورت دیواری نصب نمود.کلیه سطوح دریچه آلومینیومی کروی بوسیله رنگ کوره ای پوشش داده می شود. دریچه آلومینیومی کروی در قطرهای ۱۰-۱۵-۲۰-۲۵-۳۰ و ۳۵ سانتیمتر فرآوری و به بازار عرضه می گردد.

10- دریچه آلومینیومی گردِ سونایی
جهت تهی سازی هوا و بخاراتِ موجود در پیرامون هایی مشابه سونا،استخر، جکوزی و یا حتی در سقف های سرویس های بهداشتی بکار می رود. ساختار ظاهریِ دریچه آلومینیومی سونایی از یک فریمِ گردِ مجزا و یک بدنه ی بشقابی شکل تشکیل شده که با پیچ به فریم متصل و بوسیله همین پیچ،میزانِ جریان هوای عبوری از دریچه آلومینیومی سونایی تنظیم و رگلاژ می گردد.با پروا به رطوبت موجود در فضاهایی که بیان شد سطحِ روی دریچه آلومینیومی سونایی حتما باید بدست رنگ کوره ای پوشش دیتا شود لغایت از استهلاک آن ممانعت گردد. دریچه آلومینیومی سونایی در قطرهای ۱۰- ۱۵ و ۲۰ سانت فرآوری و عرضه می گردد.دریچه آلومینیومی سونایی را هم می نا بصورت سر راست به دهانه انشعاب کانال هوا متصل نمود و هم می نا بصورت ترکیبی درروی یک صفحه ی ورقی از جنس آلومینیوم بصورت تایلی در سقف کاذب تعبیه نمود.

11- دریچه آلومینیومی گردِ برجسته
به لحاظ ساختار بسیار مانند به دریچه گردِ بلندگویی می باشدبا این تفاوت که شبکه های بلندگوییِ این نوع دریچه هوا ،بصورتِ زاویه دار و طبقه ای به هم متصل شده و حالتِ برجسته پیدا کرده اند. دریچه آلومینیومی گردِ برجسته اغلب در سقفِ محیط هایی مانند سالن های سینما،آمفی تئاتر یا تالارها کاربرد دارد. از دریچه آلومینیومی احد برجسته هم می نا برای سیستم دمندگی و هم سیستم مکش کاربرد نمود. دریچه آلومینیومی گردِ برجسته در قطرهای ۱۰-۱۵-۲۰-۲۵-۳۰-۳۵-۴۰-۴۵-۵۰-۵۵ و ۶۰ سانتیمتر فرآوری می شود. دریچه آلومینیومی گردِ برجسته را در چهره دربایستن می نا بصورت دمپردار(دمپرپروانه ای) نیز فرآوری نمود.سطحِ بدنه دریچه آلومینیومی یکی برجسته با رنگ کوره ای پوشش داده می شود. دریچه آلومینیومی احد برجسته را هم می تاب مستقیماً در روی سقف بر دهانه ی انشعاب هوا و هم بصورت ترکیبی در روی یک صفحه ورقی از جنس آلومینیوم بصورت تایلی در سقف کاذب تعبیه نمود.

12- دریچه آلومینیومی تایلی
دریچه آلومینیومی تایلی بطور کلی می تواند شاملِ انواعِ دریچه هوا باشد که در قالبِ یک ساختارِ واحددر سوراخ ی سه پَریِ سقف کاذب قابلِ تعبیه باشد. از دسته دریچه هایی که می شود آنها را بصورت تایلی استفاده نمود عبارتست از:

دریچه آلومینیومی یک،دو،سه و چهارطرفه طرفه تایلی.

دریچه آلومینیومی مشبکِ یک،دو،سه و چهارطرفه تایلی.

دریچه آلومینیومی چهارگوشِ ترکیبی بصورت تایلی.

دریچه آلومینیومی گردِ ترکیبی بصورت تایلی.

13-دریچه آلومینیومی پادری
دریچه آلومینیومی پادری برای ایجاد تبادلِ هوای یک حجمِ بسته با هوای بیرونی بکار می رود.ظاهر و ساختارِ دریچه هوا ی پادری زیاد مانند به دریچه خطی گوشه دار می باشد که هوای موردِ تبادل از این لایه های تیغه ای شکل و موازی به سمت بیرون و درون به جنبش در می آید.

دریچه آلومینیومی پادری دارای دو قاب می باشد که قاب اصلی روبه خارج و قاب فرعی روبه داخل پیرامون نصب می گردد.

ابعاد دریچه آلومینیومی پادری بنا به تناسب و ابعاد درب، متغیر می باشد.

دریچه آلومینیومی پادری در رنگ های متنوع بصورت کوره ای پوشش دیتا می شود.

14-دریچه هوا ی آلومینیومی پرّه z
دریچه آلومینیومی پرّه zنیز به نوعی به منظورِ تبادل هوایی و دماییِ دو پیرامون یا پوششِ حفاظتیِ بصورتِدکوراتیو باره بهره‌گیری قرار می گیرد.

ساختارِ دریچه آلومینیومی پرّهzدارای یک فریم در محیطِ دریچه و یک سِری پرّه های zشکل که بصورت ستانی در بدنه ی داخلیِ دریچه با چینشِ موازی تعبیه می گردد. دریچه آلومینیومی پرّه zعموماً بصورتِ دیواری نصب می گردد.

از دریچه آلومینیومی پرّه zقاعدتاً برای سیستمِ اگزاست یا برگشت هوا در سیستم های مکشِ هوا بهره‌گیری می شود.

دریچه آلومینیومی پرّهzرا می نا بصورت ترکیبی در انواعِ دریچه ها از جمله دریچه های بازدید فنکویل برای امکانِ ایجادِ شبکه تبادلِ هوا استفاده نمود.

سطوح دریچه آلومینیومی پرّهzبصورت رنگ کوره ای برای حفاظت و زیبایی پوشش داده می شود.

15- دریچه آلومینیومی اتاق عمل
دریچه آلومینیومی اتاق عمل دارای یک فریم در حاشیه ی دریچه و یک شبکه ی پانچی از ورق آلومینیومبا چشمه یا سوراخهای یگانه با قطرِ کمتر از یک سانت می باشد.دریچه آلومینیومی اطاق عمل چون بعنوانِ وسیله ی هوارسانی به محیطِ اتاق تمیز کاربرد می شود عموماً در قالبِ یک گردآور شامل فیلترباکس و در ضمن دمپر تنظیم هوا مورد مصرف قرار می گیرد که گروه صنعتی تهویه نظری مفتخر است کلیه مواردِ یاد شده را در یک پکیجِ کامل تولید وجهت فروش ارایه می نماید.

سطح بدنه ی دریچه آلومینیومی اتاق عمل به انضمام کلیه سطوحِ فیلترباکس در مجموع با روکشی از رنگ کوره ای پوشش دیتا می شود.

دریچه آلومینیومی اتاق عمل و متعلقات ش از قبیل فیلترباکس رامی نا بصورت مستقیم به حفره ورود هوا در سقف اصلی یا در سازه ی سقف کاذب تعبیه و نصب نمود.

16- دریچه هوا ی آلومینیومی شمسی
دریچه آلومینیومی شمسی نیز جهت هوارسانی به اتاق های تمیز(کلینروم ها) فرآوری و بکار برده می شود.

دریچه آلومینیومی شمسی باعثِ تعدیلِ هوای خروجی به اتاقهای تمیز در مدارِ دایره ای شکل با قالب های متنوع، می شود.

دریچه آلومینیومی شمسی نیز بوسیله یک باکس هوا که معمولا مجهز به فیلتر می باشد بصورت یک پکیج کامل، وظیفه هوارسانی را به عهده می گیرد.

دریچه آلومینیومی شمسی به دو صورتِ بافِریم و در ضمن بدون فریم قابل تولید و عرضه می باشد.

سایزِ استاندارد برای دریچه آلومینیومی خورشیدیِ بدون فریم عموماً ۵۹.۵×۵۹.۵ سانت می باشد، اما لازم به بیان است گروه صنعتی تهویه نظری جهت رفعِ نیازِ انواعِ کاربریها، نسبت به ساخت سایزهای غیرِ استاندارد لغایت ابعادِ حداقلی نیز اقدام نموده است.

دریچه آلومینیومی شمسی هم می تواند بطور مستقل در سقف یا دیوارِ پیرامون تعبیه گردد و هم می تواند در ساختارِ سقف کاذبِ محیط به راحتی نصب شود.

بدنه

دریچه آلومینیومی خورشیدی بصورت کامل و پشت و رو بوسیله رنگ کوره ای در رنگ های مختلف پوشش دیتا می شود

 

 


مشخصات

تبلیغات

کسب درآمد

آخرین مطالب این وبلاگ

آخرین ارسال ها

آخرین جستجو ها

فیلم و سریال Welcome otaku علوم تربیتی میراکسل ساحره‌ای که گریخت. خدمات دنیای مجازی فناوری اطلاعات آمل نوین ???????????????????? ای تی سفر نوروزی راهنمای سفر به کیش